About

เกี่ยวกับโครงการ

    อาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมทั้งในไทยและต่างประเทศ เพราะเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการใช้ส่วนผสมหลากชนิดจึงเกิดเป็นรสชาติที่หลากหลายในจานเดียว อีกทั้งยังมีกระบวนการปรุงที่พิถีพิถันทำให้มีรสชาติอร่อยถูกปากคนทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาอาหารไทยให้ได้มาตรฐานคือ การสนับสนุนให้อาหารไทยคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ “รสไทยแท้” และกำหนดมาตรฐานอาหารไทยให้ได้รสชาติเดียวกันทั่วโลก เพื่อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก

    ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการสร้างมาตรฐานอาหารไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกรวดเร็ว และความทันสมัยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน จึงมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลธุรกิจบริการอาหารไทยสำหรับผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจได้รับทราบถึงอาหารไทยที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์รสแท้ไทย รวมถึงข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยเพื่อให้ผู้บริโภคทั่วไปทั้งในไทยและต่างประเทศรับทราบถึงความเป็นมาของอาหารไทยและดึงดูดให้หันมารับประทานอาหารไทยรสไทยแท้กันมากขึ้น