สัมภาษณ์คุณกัณฑ์อเนก ศิริบุญญทรัพย์ (ผู้จัดการ ร้าน BottomsUp)

ซอยทองหล่อ 18/1(ซอยธารารมณ์2) โทร. 0 2381 8020-3 มือถือ 081 8909119